Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Физико-математические науки
Гелиофизика и физика Солнечной системы

Содержание текущего раздела:
Періоди обертання і подвійність обраних астероїдів 2006

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.03 / Н.М. Гафтонюк; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: За результатами фотометричних спостережень 32-х астероїдів одержано 82 криві блиску. За цього криві блиску 17-ти астероїдів одержано вперше, а для інших астероїдів вони були одержані за кутів аспекту та фази, за яких раніше спостереження не проводились. Уперше визначено періоди обертання 17-ти астероїдів (12-ти, які наближаться до Землі і 5-ти астероїдів головного поясу. Фотомеричні спостереження дозволили знайти та підтвердити фотометричну подвійність астероїдів 1999 KW4 і 65803 Дідімос, а також показати, що астероїд 31345 1998 PG може теж бути подвійною системою. За результатами аналізу даних спостережень астероїда 4197 1982 ТА виявлено три періоди у коливаннях його блиску. Зроблено припущення про його подвійність. Проаналізовано наявні дані про подвійні астероїди з метою перевірки наслідків мікрометеороїдної моделі утворення супутників у астероїдів.

Періодичні зміни параметрів атмосфер Юпітера і Сатурна 1999

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.03.03 / А.П. Відьмаченко; НАН України. Голов. астрон. обсерваторія. — К., 1999. — 36 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено дослідженню варіацій оптичних характеристик та фізичних параметрів атмосфер Юпітера і Сатурна на основі отриманих автором нових фотометричних і спектральних даних за 593 ночі спостережень в 1977-1995 рр. Вперше виявлено існування сезонної перебудови в атмосферах Юпітера та Сатурна, прояв 22,3-річного Хейловського магнітного циклу Сонячної активності, наявність вікових змін абсолютної зоряної величини Юпітера з періодом 180 років. Вперше визначені динамічні і кінематичні параметри і характерні масштаби для глибоких шарів атмосфери Юпітера із дистанційних астрономічних спостережень видимого хмарового шару планети. Запропоновано і реалізовано на практиці методику спостережень та їх обробки, котра дозволила вперше зареєструвати перші дві гармоніки власних коливань вогневогелієвих атмосфер Юпітера і Сатурна. Використання цієї методики дає підставу зазначити про перехід такого напряму в планетофізиці, як сейсмологія планетних атмосфер від теоретичних розробок в практичну площину досліджень. Результати спостережень використані при розробці моделей стандартних атмосфер планет-гігантів.

Плазмові збурення природного та штучного походження в навколоземному космічному просторі 2000

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.03.03 / В.М. Івченко; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 2000. — 30 с.: рис. — укp.

Аннотация: Проведено експериментальні дослідження методами дистанційно-оптичної діагностики штучних і природних плазмових збурень. Одержано свідчення розвитку колективних ефектів під час інжекції електронних пучків в іоносферу. Експериментально (CRRES G-11b) підтверджено гіпотезу про критичну іонізацію потоку нейтрального Ba, що рухається в замагніченій слабкоіонізованій іоносферній плазмі.

Результати досліджень сонячної хромосфери в лініях гелію D3 та 1083 нм 2000

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.03 / С.О. Белецький; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено хромосфери Сонця в лініях гелію за спектрогеліограмами у лінії 1083 нм, а також у лінії 587,6 нм D3 за результатами кінематографічних безщілинних спостережень сонячних затемнень. Вперше за результатами спостережень двох затемнень отримано розподіл поверхневої яскравості у хромосферній лінії D3 уздовж усієї частини спостережуваного лімба. Вперше для значної частини сонячного лімба виявлено максимум поверхневої яскравості хромосфери в лінії D3 на висотах, менших, ніж 500 км. За результатами вивчення зображень Сонця у крилах лінії He 1083 нм показано, що сонячний вітер з коронарних дір починає прискорюватися з хромосомних висот. Результати досліджень трьох хромосферних спалахів показали, що за спостереженнями Сонця в лінії 1083 нм можна виявити зв'язок між спалаховими областями в хромосфері та центрами активності, розташованими в короні.

Розробка методу експресс-визначення хімічного складу планетних атмосфер за даними фур'є-спектрометрії 2002

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.03 / О.А. Велесь; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 2002. — 16 с. — укp.

Аннотация: Розроблено швидкі алгоритми для аналізу газових складових атмосфери за даними спостережень ІЧ фур'є-спектрометра з середньою роздільною здатністю. Обгрунтовано принципи реаліазації апаратно-програмного комплексу керування, збору й обробки даних фур'є-спектрометра, призначеного для бортових експериментів, з врахуванням вимог до надійності, швидкодії, енергоспоживання. Доведено переваги IBM-сумісного спеціалізованого ПК над цифровим сигнальним процесором. Описано реалізований інтерфейс системи обробки даних і керування приладом, за допомогою якого конкретизовано вимоги до програмного забезпечення та ресурсів ПК. Наведено результати тестових вимірів основних характеристик макета фур'є-спектрометра. Пояснено широтну залежність ефектів зменшення озонового шару на базі моделювання впливу стратосферного аерозолю на швидкості утворення та руйнування озону.Зроблено висновок, що невеликі кількості дрібного стратосферного аерозолю здатні викликати значні зменшення рівноваженої концентрації озону на висоті 30 км. Під час порівняння характеристик молекулярних ліній для молекули OH у базі даних HITRAN96 виявлено неточності в представленні квантових чисел.

Спектрофотометричні дослідження атмосфер Урана і Нептуна 1999

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.03 / М.С. Дементьєв; НАН України, Головна астрономічна обсерваторія. — К., 1999.

Аннотация:

Стан низькотемпературних шарів в сонячних петлях 2004

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.03 / С.М. Чорногор; НАН України. Головна астрон. обсерваторія. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати дослідження хромосферно-фотосферного поля швидкостей та фізичних умов у низькотемпературних шарах атмосфери Сонця на основі спектральних спостережень. Виявлено особливості рухів речовини у вершинах та основах спалахових Halpha-петель перед та під час сплахів різної потужності. Проведено співставлення змін у часі променевих швидкостей в Halpha-петлях у процесі розвитку спалахів з варіаціями інтенсивності рентгенівського та Halpha-випромінювання. Побудовано напівемпіричні фотосферні моделі слабкого спалаху та виявлено неоднорідності температури та густини, що поступово зміщуються до основи фотосфери. Встановлено, що особливістю моделювання фізичних умов у хромосфері та фотосфері під час потужного спалаху є зсув межі перехідного шару вглиб атмосфери та наявність нагрітої області в фотосфері. Виявлено, що на різних стадіях розвитку спалаху можуть діяти різні сценарії. Визначено, що перед спалахами і в початковій фазі важливу роль відіграють процеси, пов'язані з виходом магнітної трубки з підфотосферних шарів. Встановлено, що на цьому етапі можливі слабкі перез'єднання на фотосферному рівні. В імпульсній фазі спалахів виявлено розповсюдження збурення низькотемпературних шарів вздовж петель вглиб атмосфери, що може бути наслідком перез'єднань у верхній атмосфері.

Структура магнітного поля активних областей та рухи плазми в тіні плям на Сонці 2001

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.03 / О.С. Гопасюк; НАН України. Голов. астроном. обсерваторія. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати дослідження структур магнітного поля та поля швидкостей в активних областях Сонця на різних рівнях атмосфери. Створено метод дослідження структури магнітного поля на базі одночасних спостережень у хромосфері та фотосфері поздовжнього магнітного поля. На підставі даного методу показано, що магнітне поле в хромосфері є безсиловим і складається з потенційного та токового магнітних полів. Визначено вертикальні та азимутальні електричні струми в хромосфері активної області та вертикальний електричний струм у фотосфері в тіні одиночних плям. Визначено вертикальні градієнти магнітного поля за значеннями повного вектора та поздовжньої складової магнітного поля. Встановлено, що величина вертикального градієнта залежить від закрученості силових ліній поля плями у фотосфері. Створено метод визначення всіх трьох складових вектора магнітного поля та вектора швидкостей за значеннями їх поздовжньої складової. Визначено кути між векторами швидкості та магнітного поля. Встановлено характер руху плазми в магнітному полі в тіні одиночних плям на рівні фотосфери, хромосфери та в області температурного мінімуму.


[0] [1] [2] [3]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net