Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Физико-математические науки
Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и систем

Содержание текущего раздела:
Методи і засоби розробки спеціального програмного забезпечення для систем розподілу ресурсів 2003

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.03 / А.С. Ісса; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: На базі комплексної класифікації структур даних, елементів задач і методів розподілу ресурсів узагальнено інформаційно-аналітичну модель ресурсів об'єктів обліку. Удосконалено спосіб шаблонно-ієрархічного керування задачами аналізу стану та вибору оперативних рішень з розподілу та планування ресурсів. Узагальнено семантико-критеріальний метод підготовки ефективного СПЗ для зіставлення поточних моделей за статичними та динамічними шаблонами критеріїв, подій та ситуацій з метою визначення стану споживачів і постачальників ресурсів засобами логічного доведення. Удосконалено методики автоматизованого оперативного настроювання задач підтримки прийняття рішень на базі традиційних технологій побудови компонентів СПЗ.

Методики перенацілюваної генерації коду для мікропроцесорних архітектур з нерегулярним довгим командним словом 2002

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.03 / Д.В. Куйвашев; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розроблено оптимізуючий перенацілюваний компілятор для мікропроцесорів цифрової обробки сигналів та мікропроцесорів з довгим командним словом. Особливу увагу приділено покращанню існуючих методик генерації коду та інтелектуалізації процесу компіляції за допомогою інтеграції у компілятор знань про парадигму оптимізації та генерації коду для цільової процесорної архітектури. Досліджено формалізації подання програми у вигляді ієрархічної графової моделі, оптимізуючих графових продукцій, а також формалізацію мікропроцесорної архітектури. Запропоновано методики формалізації знань про процес компіляції у вигляді продукційної експертної системи, які допомагають інтелектуалізувати процес компіляції. Висвітлено поліпшені методи генерації коду за рахунок введення специфічних для процесорів цифрової обробки оптимізацій та метод розподілу регістрів для процесорів з великим регістровим файлом за допомогою сканування вперед графа потоку даних, а також методику автоматичного розміщення змінних по просторах пам'яті гарвардської архітектури мікропроцесора до визначених користувачем прикладних завдань. Описано протитип компілятора - перенацілюваний оптимізуючий компілятор для процесорів з нерегулярним довгим командним словом та процесорів цифрової обробки сигналів.

Моделі і методи інженерної якості програмних систем на ранніх стадіях життєвого циклу 2005

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / Г.І. Коваль; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Удосконалено математичну модель оптимального розподілу надійності за модулями ієрархічної структури системи обробки даних з урахуванням їх незалежності, а також установлених за допомогою методу аналізу ієрархій взаємозв'язків оцінок внеску різних компонентів цієї структури у забезпечення необхідної якості програмних систем (ПС). Запропоновано модель і метод раннього прогнозування досяжності цільового рівня надійності кожного з компонентів ПС, які враховують вплив на якість не лише його конструктивних особливостей, але й умов розробки та функціонування. Розроблено оригінальний програмний комплекс для реалізації створених моделей і методів інженерії якості, який функціонально відрізняється від відомих інструментів.

Моделі і методи інженерії тестування програмних систем в умовах обмежених ресурсів 2005

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / Т.М. Коротун; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено математичну модель визначення оптимального часу тестування модулів програмних систем (ПС) з урахуванням ризиків відмов під час експлуатації ПС та метод оцінювання ризику відмов їх модулів. Відзначено, що стратегія тестування полягає у визначенні модулів, які потребують більш тривалого тестування. Згідно даній стратегії час тестування кожного модуля повинен виділятися таким чином, щоб вартість (трудомісткість) тестування відповідала величині ризику використання модуля під час роботи ПС. Запропонована стратегія тестування є основою побудованого базового процесу тестування ПС обробки даних, який впорядковує задачі тестування, виконувані на різних стадіях розробки ПС. Зауважено, що запропоновані процес, модель і метод реалізовані у програмному комплексі підтримки інженерії тестування. Наведено результати оцінювання стану процесу тестування організації-розробника ПС та впровадження базового процесу тестування.

Моделі, методи та програмні засоби інформаційно-аналітичного ядра інтелектуальної системи для підтримки прийняття рішень 2001

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.03 / О.Л. Брагинський; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Розроблено семантичні векторні моделі елементарних і композиційних зразків і понять для довідників та мов зображувальних засобів на базі побудови багатомірного простору семантичних ознак, що дозволило значно підвищити точність представлення та формалізувати автоматизоване представлення складних інформаційних об'єктів (СІО) в бази знань системи. Запропоновано інтелектуальні методи підтримки актуальності семантичних моделей предметних галузей знань шляхом формування баз об'єктів пошуку й об'єктів уваги, що дозволило підвищити точність аналізу текстів, запитів користувача, релевантність синтезу відповідей на основі аналізу поточних структурних одиниць змісту розподілених і частково суперечливих даних з урахуванням коефіцієнтів довіри й обмежень діапазонів багатозначних умов. Вдосконалено інтелектуальні методи аналізу СІО та даних різного рівня структурованості за елементарними взірцями, а також текстових даних на базі морфологічного аналізу, що дозволило значно підвищити швидкість та вдосконалити якість обробки даних. На основі розроблених та застосованих семантичних моделей та інтелектуальних методів сформульовано методики та розроблено програмні засоби ядра інтелектуальної системи для підтримки прийняття рішень для розв'язання задач інформаційного пошуку за синтаксичними правилами, семантичними взірцями й ознаками.

Програмні засоби моделювання модульних нейронних мереж та їх використання 2005

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.03 / А.О. Куссуль; НАН України. Ін-т пробл. мат. машин і систем. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано представлення, призначене для загального аналізу архітектур модульних мереж і, у першу чергу, для аналізу архітектур автоматичними системами. Розглянуто загальні властивості циклів у модульних мережах. Доведено теореми про властивості звичайних циклів. Наведено визначення дозволених і заборонених архітектур модульних мереж. Запропоновано алгоритми перерахування таких мереж, що містять цикли, шляхом заміни останніх метавершинами. Запропоновано алгоритми аналізу модульних мереж, що дозволяють визначати наявність циклів, виділяти вершини їм приналежні та визначати типи циклів. Розроблені моделі модульних нейронних мереж і методи реалізовано як програмні модулі у рамках системи автоматичного проектування багатомодульних нейронних мереж САПР МНМ та програмного комплексу "NeuroLand". Уперше експериментально досліджено методи кооперативного навчання модульних нейронних мереж. Показано, що використання кооперативного навчання у 1,5 рази знижує часові витрати у порівнянні з індивідуальним за близьких результатів класифікації. Експериментально доведено переваги модульних мереж на прикладі розв'язання задачі класифікації пасажира автомобіля.

Розробка ПАРКС - JAVA технології паралельного програмування на комп'ютерних мережах 2005

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / О.В. Дерев'янченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто методи побудови систем паралельної обробки інформації. Визначено основні поняття, властивості та структурну організацію подібних систем, їх проблемні області, проведено порівняльний аналіз найбільш ефективних практичних методів їх розв'язання. Розроблено загальну методику проектування паралельних програм. Значну увагу приділено формалізації розпаралелювання обчислень, розглянуто відповідні алгоритми та їх властивості. Описано програмну систему, що реалізує побудовану математичну модель.

Розробка адаптивного інтерфейсу користувача для програмного забезпечення наближення експериментальних даних 2002

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.03 / А.М. Ковальчук; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2002. — 22 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено процедуру визначення та використання базисних функцій користувача в методах інтерполяції, середньо-квадратичного наближення та сплайн-інтерполяції. Розроблено методику адаптації інтерфейсів користувача програмного забезпечення наближення експериментальних даних, яка базується на нетрадиційній для даної предметної області компонентній архітектурі інтерфейсу. Запропоновано множину програмних інтерфейсів, достатню для організації взаємодії між підсистемами формування інтерфейсу користувача. Розглянуто інструментальний засіб візуалізації результатів наближення експериментальних даних на основі вказаної архітектури та методів формування інтерфейсу користувача.


[0] [1] [2] [3] [4] [5]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net