Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Физико-математические науки
Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и систем

Содержание текущего раздела:
Розробка лінгвістичного забезпечення спеціалізованої програмної системи чисельного аналізу 2001

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.03 / В.Г. Левицький; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2001. — 21 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено лінгвістичне забезпечення програмної системи числового аналізу. Розглянуто конструювання предметно-орієнтованих мов і побудову відповідних трансляторів. Запропоновано методику побудови лінгвістичного забезпечення числового аналізу, яка базується на нетрадиційному для даної предметної області розмежуванні функцій опису задачі між графічним інтерфейсом і предметно-орієнтованою мовою та використанні графічного введення математичних формул. Висвітлено модифіковану процедуру синтаксичного аналізу мов опису задач числового аналізу та доведено її перевагу на етапі розробки та виконання програми. Наведено ефективний інструментальний засіб автоматизаціїі розробки лінгвістичного забезпечення "FancyCC 3.0", який реалізує запропонований підхід до аналізу споріднених мов.

Розробка механізму розширеного запиту за зразком у застосуваннях баз даних 2003

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / П.Г. Тульчинський; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2003. — 15 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано напрямки щодо інтелектуалізації інтерфейсу користувача засобів розробки і одержаних застосувань. Досліджено обмеження та можливості вдосконалення сучасних засобів генерації застосувань баз даних (БД). Запропоновано формалізм структурованої семантичної мережі для подання семантики предметної області стосовно завдань генерації застосувань БД. Розроблено та досліджено унікальний механізм графових запитів для добування семантично-зв'язних фрагментів структурованої семантичної мережі за сформульованим принципом семантичної диференціації, а також алгоритм виконання графових запитів. Запропоновано візуальну мову ER-QRE формулювання графових запитів, що грунтується на принципі запиту за зразком та алгоритм її трансляції у мову запитів СКБД. Створено формалізм для опису застосувань БД у вигляді графових прототипів, які базуються на графових запитах, та їх доповнено засобами специфікації інтерфейсу користувача та бізнес-логіки. Запропоновано технологію розробки застосування БД на основі графового прототипу.

Розробка прикладних систем з етапами модифікації та інтелектуалізації інтерфейсу користувача 2000

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / С.В. Зайцева; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено актуальні питання об'єктно-орієнтованого проектування: динамічні етапи життєвого циклу програмного продукту (ЖЦПП) та інтелектуалізації інтерфейсу користувача. Запропоновано та досліджено спеціальну форму специфікації об'єктно-орієнтованої моделі предметної області (МПрО), що дозволило інтегрувати відображення предметних областей (ПрО) і проведення етапів ЖЦПП. Розроблено математичний апарат дослідження широкого класу МПрО й аналізу їх модифікацій з урахуванням евристичних вимог до якості. Обгрунтовано можливість використання запропонованих специфікації та алгоритмів для впровадження агентів на базі transducer(перетворювач)-підходу. Висвітлено використання SDM-моделі асоціативної пам'яті як когнітивного чинника інтелектуального агента. Розроблено LSDM-модифікацію SDM для задач спектрального аналізу.

Розробка інтегрованих алгебро-алгоритмічних моделей: елементи теорії, інструментарій, застосування 2005

Источник: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / О.А. Яценко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 17 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено питання побудови інтегрованих алгебро-алгоритмічних моделей, що грунтуються на алгебрі алгоритміки, формальних граматиках і засобах параметрично керованої генерації регулярних схем і призначені для проектування та синтезу паралельних алгоритмів і програм. Розроблені моделі застосовано для розв'язання задач символьної мультиобробки (паралельні сортування, пошук, мовне процесування). Розроблено концепцію середовища конструювання алгоритмічних знань мультиобробки, яка грунтується на апараті алгебри алгоритміки. Одержані теоретичні результати застосовано у розробленому інструментарії діалогового конструювання та синтезу синтаксично правильних послідовних і паралельних програм. Інструментарій забезпечує синтез програм у сучасних об'єктно-орієнтованих середовищах програмування із використанням засобів візуалізованого проектування програм.

Система дистанційного навчання та контролю знань на базі Інтернет-технологій (на прикладі медичних вузів) 2001

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.03 / П.І. Федорук; НАН України. Ін-т пробл. мат. машин і систем. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: З використанням розробленої технології створено програмний комплекс, який реалізує систему післядипломного дистанційного навчання та контролю медичних знань. Створено методологію побудови інструментальних засобів системи, яка базується на патернах класів та об'єктів, що взаємодіють між собою. Розроблено спеціалізовану мову ТестЛінг для взаємодії з системою. Запропоновано комплексний критерій оцінювання валідності імовірнісно-неоднозначних медичних знань, що дозволило автоматизувати процес оцінювання знань. Проведено адаптацію системи до обмежень пропускної здатності каналів зв'язку, реакції СУБД і відгуку системи в цілому на базі математичної моделі взаємодії процесів системи з використанням апарату марковських процесів.

Система засобів синтезуючого програмування та її використання для фінансово-економічних задач підприємства 2000

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.03 / Ю.М. Єфремов; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено створенню засобів автоматизованого проектування фінансово-економічних програм стосовно підприємств. Висвітлено напрямок у синтезуючому програмуванні, який грунтується на аналізі моделі програми з метою її синтезу на базі компонент із базової бібліотеки готових компонентів і засобів посткомпіляції. Розроблено та теоретично обгрунтовано засоби аналізу моделі програми та наступної її побудови, а також метод розвитку засобів посткомпіляції програмних компонентів. Створено спеціалізовану систему керування базами даних, генератор звітів щодо автоматичного створення документації фінансово-економічної діяльності підприємств, спеціалізовану систему засобів посткомпіляції, а також наведено правила побудови програм для закритих локальних мереж шляхом застосування технології "Точка складання". Сконструйовано та впроваджено на підприємствах наступні програмні продукти: програми розрахунку заробітної плати, розрахунків із споживачами газу, розрахунку за комунальні послуги, а також обліку сировини та випуску готової продукції.

Теорія програмних алгебр композиційного типу та її застосування 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.05.03 / Д.Б. Буй; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 34 с. — укp.

Аннотация: Побудовано на абстрактному рівні програмні алгебри суперпозицій та рекурсій, які є моделями загальнозначних дескриптивних та декларативних структур програм. Досліджено на абстрактному та іменному рівнях абстракції програмні алгебри функцій, що зберігають денотати і є моделями маніпуляційних дій у базах даних. Відзначено, що абстрактному рівню відповідають примітивні програмні алгебри, іменному - програмні алгебри іменних функцій. Проведено математичне дослідження табличних алгебр, які уточнюють маніпуляції коддовського типу. З використанням одержаних результатів описано повну семантику підмов маніпулювання даними (DML мов) у SQL-подібних мовах.

Теорія інтегрованих композиційно-номінативних моделей програм 2001

Источник: Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.05.03 / М.С. Нікітченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 32 с. — укp.

Аннотация: Розроблено загальну теорію моделей програм, яка базується на принципах розвитку, композиційності та номінативності. Запропоновано та досліджено формалізм композиційно-номінативних систем, які задають моделі програм різних рівнів абстракції та загальності, допускають адекватну специфікацію програм та їх ефективну реалізацію. Охарактеризовано підкласи систем, що задають інфінітарні логіки предикатів різних типів. Вирішено класичні проблеми коректності та повноти для зазначених логік. Визначено методи обчислюваності програм, які узагальнюють традиційні підходи до обчислюваності. Описано повні класи обчислюваних функцій та композицій над номінативними даними різних рівнів абстракції та загальності. Побудовано алгебраїчні представлення зазначених класів.


[0] [1] [2] [3] [4] [5]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net